بسیار خب
  پرینت

درخواست های مکتوب

یک نامه درخواست چگونه باید نوشته شود ؟ برای ارائه یک درخواست نامه می بایست به نکات زیر توجه شود نامه ها در کاغذ قطع A4 نگاشته شود نامه باید دارای تاریخ نگاشته شدن ، درج عنوان پیوست دارد یا خیر ، عنوان صحیح با نام حجه الاسلام سبحانی نیا ، و در پایان امضا ، نشانی کامل و شماره تلفن همراه باشد […]