۞ سبحانی نیا :
مشکل مردم جز به دست مردم حل نمی شود

دسته بندی فیلم: فیلم