۞ چرا سامانه خدمت :
سامانه خدمت ، راهکاری است برای تکریم مردم عزیز برای تسهیل در اخذ راهنمایی و مشاوره ، خدمات غیر حضوری و ارتباط در این ایام که به واسطه کرونا ضرورت دارد بیشتر از پیش با استفاده از فضای مجازی این مسائل گسترش یابد | اپلیکیشن خدمت ، راهکاری است برای تسهیل ارتباط با دکتر سبحانی نیا

برچسب : بنیاد سبحانی نیا

اپلیکیشن بنیاد سبحانی

اپلیکیشن بنیاد سبحانی

اگر برای مشارکت مردم جایگاه ویژه ای قائل هستی ، اگر احساس می کنی باید برای حق مردم ایستاد ، و اگر طرح و یا ایده ای برای اجرا در فضای اجرایی کشور به دست مردم داری ، اپلیکیشن بنیاد سبحانی ، می تواند ابزار ایده های تو باشد !