۞ سبحانی نیا :
مشکل مردم جز به دست مردم حل نمی شود

برچسب : احساسی